Rodo Klauzula informacyjna

RODO Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) („RODO”) informujemy, iż :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie sprzedaży oświetlenia i usług budowlano elektrycznych jest Krug Elektro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu os. Jana III Sobieskiego 21/97 , NIP 9512355900; REGON 146108655 numer KRS 0000419287 ( zwana dalej dalej : „Krug Elektro”)

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Krug Elektro w celu:

a. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora.
b. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych i ubezpieczeniowych, rozpatrywanie reklamacji),
c. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
d. tworzenia wszelkiego rodzaju zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora),
e. marketingu bezpośredniego,
f. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
g. wsparcia obsługi,
h. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3. W związku z powyższym Krug Elektro Sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż :

1) podane dane będą przetwarzane na podstawie jest art. 6 ust. 1 pkt a),b),c) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.;

2) podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu realizacji usług, zamówień i sprzedaży Krug Elektro a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem usługi. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może uniemożliwić wykonanie usług przez Krug Elektro;

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

4)  dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych lub aż do odwołania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie a gdy to nastąpi przez okres niezbędny i w zakresie niezbędnym z uwagi na wymogi prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

5)  odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Poczta Polska, firmy kurierskie/ transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora w zakresie niezbeędnym do wykonania usługi na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych;

7)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.